Förslag på utnyggnad av hamnen

Allmänt
Sedan arrendeavtalet med Götene Kommun blev verklighet har styrelsen målmedvetet utvecklat hamnen och dess båtplatser för att tillmötesgå medlemmarnas behov och intressen.
Flytbryggan för småbåtar har flyttats till St. Slättholmsvägen till förmån för utbyggnad av platser för större båtar vid stora kajen.
Piren har byggts ut och permanentats så att det idag ligger större båtar även här. En allmän toa-tömningsterminal har placerats längst ut på piren.
St. Slättholmsvägen har försetts med brygga också den med plats för 7 större båtar.
Hamnområdet har försetts med grillplats, bord och stolar för trivsamma möten och fika. Markytor med gräs har klippts och ansats, blommor och växter har planterats inom området för allas trevnad.

Framtiden
Vi vet inte så mycket om framtiden, en klar tendens är dock att allt fler väljer att införskaffa större båt vilket gör behovet av större båtplatser mer påtagligt än tidigare.
Hittills har vi använt de naturliga kontaktytorna mot sjön för att anlägga våra båtplatser, Kajen, piren och vägen till Slättholmen har varit naturliga att använda.
Vårt nyttjanderättsområde som ingår i vårt arrendeavtal är dock betydligt större till ytan och är i nuläget outnyttjad. Pressen på mer båtplatser ökar hela tiden vilket gör att vi får fundera på en mer effektiv användning av vår yta.
Frågeställningar vi får göra är t.ex.
• Vill vi ha fler båtplatser ?
• Kan vi disponera hamnen på ett annat sätt ?
• Kan samarbete med företag kräva förändringar ?
• Har vi ekonomi att bygga ut nu eller i framtiden ?

Nedan ett förslag som är ett diskussionsunderlag och som kan starta tankegångar om hur vi vill utveckla hamnen.

rt
Nyttjanderättsområde

Förutsättningar

Det är ju som alla vet inte bara att göra, utan man måste ha tillstånd från myndigheterna (i första hand Länsstyrelsen) och i det här fallet gäller muddringstillstånd, tillstånd för vattenarbete lite beroende på vad vi vill göra.
Fast brygga (med pålar) kräver tillstånd, flytbrygga kan vi förankra utan särskilt tillstånd för inom vårt område.
I och med vårt specificerade nyttjanderättsområde behöver vi inte gå tillbaka till markägaren, dvs Götene Kommun och be om lov att lägga ut fler bryggor.

Alternativ 1
En brygga placeras i nyttjanderättsområdes ytterkant mot ÄRNÄS 2:1
Bryggans sida väster in emot hamnen förses med bommar för det antal båtplatser man avser att anlägga. Områdets längd medger en brygga för ca 25 båtplatser med en bredd på 4,5m till 5m.

Alternativ 2
En brygga samma som i alternativ 1 placera ca 30-35 m från utnyttjanderättsområdets ytterkant mot ÅRNÄS 2:1
Bryggan förses med bommar på båda sidor för det antal båtplatser som man avser att anlägga. Bryggans längd kan bli till ca 25 båtplatser på var sida med en bredd på 4,5 till 5m.

Sammanfattning
Dessa två alternativ är ytliga förslag och helt andra lösningar är möjliga, Tex. Kan en flytbrygga placeras mellan piren och lilla flytbryggan om man muddrar ut mot nyttjanderättsområdets ytterkant mot ÅRNÄS 2:1. Då kan också piren förlängas om vattnet utanför blir farbart.

Om du har förslag eller synpunkter, skicka ett mail. Mitt förslag, synpunkter, frågor - Tryck här!

rt
Alternativ 1

rt
Alternativ 2