Årnäs Båtklubb - då, nu och i framtiden

Begynnelsen
På den gamla goda tiden fanns det inte någon båtklubb i Årnäs. Då letade man rätt på ett par breda bräder och byggde sig en platteka som bands fast i någon av alarna utmed St. Slättholmsvägen. Båten och fritiden på sjön var främst förknippade med fiske. Hamnen nyttjades för frakt till och från Glasbruket. Någon båtklubb var det aldrig tal om!
Glasbruket lades ned vid årsskiftet 1960/61 och ny verksamhet etablerades i fabriksfastigheterna, att frakta gods med båt var inte längre aktuellt. I takt med tiden byttes plattekorna ut mot båtar med motor och segel.

1976 bildades Årnäs Båtklubb av de båtägare som då var aktiva.
Man organiserade sig, skrev stadgar, valde styrelse och började bygga Båtklubbens framtid.
En flytbrygga inköptes, medlemmarna byggde ett litet klubbhus, en grillplats anlades och man snyggade till runt hamnbassängen.
Farleden prickades med slätprick och kvastprick för säker angöring.

Vänerns höga vattenstånd år 2000 medförde att kajen gav med sig. Genom Båtklubbens försorg färdigställdes en ny kaj.
Båtklubbens medlemmar har lagt ner otroligt många arbetstimmar i hamnen och år för år byggt upp verksamheten utan andra inkomster än de som medlemmarna betalade i årlig avgift.
Småbåtsflottan och båtlivet liksom Båtklubben har utvecklats successivt sedan 1976, men klubbandan finns kvar och fortfarande ägs båtklubben av dess medlemmar.
Ingen privatperson, organisation eller kommun har några ekonomiska- eller ägarintressen i Årnäs Båtklubb.


Arrendeavtal
2013 tecknade Båtklubben ett mångårigt arrendeavtal med Götene kommun på hamnen och kringliggande område. Dåvarande styrelse tog ett banklån på en halv miljon kronor för utbyggnad av hamnen.
Det tog klubbens medlemmar 5 år att muddra, bygga ut antalet båtplatser och betala tillbaka banklånet.
2019 färdigställdes ställplatser för husbilar och husvagnar för att ta tillvara på den mark som varit obrukad på hamnplanen. Under kommande säsong kommer 15 nya prickar att utmärka farleden och kompletterande muddring i farleden kommer att ske.
Vi har i år, 2021, ansökt om byggnadslov för ett nytt klubb- och servicehus med fler toaletter, duschar, handikapptoalett och handikapp-parkering.
Bygget har tyvärr överklagats av en grupp boende i Årnäs samt familjen Ekman.
Vi kan förstå de boendes känsla av ”Vår Hamn” eftersom Båtklubben alltid har välkomnat alla, inte minst de som inte är medlemmar, att fiska från våra bryggor, grilla korv med barnen på grillplatsen eller parkera inom hamnområdet när de skall ut och bada på St. Slättholmen och så kommer det alltid att vara, alla är välkomna!
Båtklubbens stadgar styr hur styrelsen agerar och ett demokratiskt förfarande i klubben är det enda förhållningssätt som accepteras. Som medlem står det var och en fritt att anmäla sitt intresse till styrelseuppdrag.
Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ.

Båtklubben ägs, drivs och styrs av dess medlemmar då, nu och i framtiden.