gh

Årnäs gästhamn

Sökort 133, SW, SE
58° 40,3N 13° 35,0E
Öppen 1 April - 31 Oktober

Insegling i två enslinjer
Yttre enslinje 115° Siktas vid yttre prickparet
Inre enslinje 144° Siktas i höjd med stenarm (vågbrytare) om SB
Prickad farled hela vägen till hamnbassängen.

5 gästplatser i hamnbassängen samt tillfälligt lediga medlemsplatser märkta med grön skylt.
Generellt farleds- och hamndjup 2,5 m vid normalvattenstånd
Förtöjning långsides och bom.

Hamnvärd/Ställplatsvärd:
Hans Propach
Mobil 072-87 92 570


Priser 2023
Husbil/Caravan 200 SEK/20€ - natt/night
Husvagn/Mobile Home 200 SEK/20€ - natt/night
Gästbåt/Guest Boat 200 SEK/20€ - natt/night

Om du inte får kontakt med hamnvärden
och ändå ligger över i båt eller husbil/husvagn kan du erlägga avgift via
Swich nr: 123 084 67 66

zxf

Klubbes Swish   123 084 67 66
Årnäs Båtklubb
Årnäs, Bruksvägen 1
542 75 Mariestad


Kontakt
Ordförande
ordforande@arnasbk.se
Sekreterare
sekreterare@arnasbk.se
Kassör
kassor@arnasbk.se
Registrator
registrator@arnasbk.se

Bli medlem i Årnäsbåtklubb - ÅBK

Medlem i ÅBK är du när du ansökt om medlemsskap, blivit antagen och betalt din medlemsavgift.
Det finns två typer av medlemsskap, AKTIV medlem och PASSIV medlem.

PASSIV MEDLEM
Som passiv medlem erlägger du medlemsavgift årligen och inget mera, du har ingen båtplats men har möjlighet att hyra en sjöbod i mån av tillgång. Du får tillgång till medlemssidorna på hemsidan och alla medlemsutskick mm.

AKTIV MEDLEM
Kriteriet för att bli aktiv medlem är att du blivit tilldelad en båtplats. I samband med detta händer flera saker.
du blir debiterad INTRÄDESAVGIFT
du blir debiterad BÅTPLATSAVGIFT
du blir debiterad Y-bomsdeposition (Summan återfås vid avslutad båtplats)
du skall vara delaktig i klubbens arbetsdagar
du skall utföra nattvakttjänst enligt schema

Kö FöR BåTPLATS
För att stå i kö för båtplats krävs att du är medlem. När du betalt medlemsavgiften blir du passiv medlem och ställs i båtplatskö för den båttyp du har. Detta register handhas av klubbens Registrator. Tilldelning av båtplats sker i turordning.

BåTPLATS
Klubben har i huvudsak tre typer av båtplatser, STOR, STÖRRE och LITEN, alla båplatser har Y-bommar.
LITEN båtplats är belägen vid flytbrygga och är avsedd för båtar mindre än 6 m. Ekor, snurrebåtar och mindre styrpulpetbåtar etc.
STOR båtplats är i huvudsak avsedd för båtar större än 6m. Segel-eller motorbåt avgör vid vilken brygga du får båtplast tilldelad.
STÖRRE båtplats är stor båtplats men bredare och med längre Y-bom och avsedd för båtar över 10m
Vid tilldelning av stor och större båtplats debiteras du en DEPOSITION för Y-bom

NATTVAKT
Att gå nattvakt är en plikt för varje båtplatshyrare.
Man går en natt per säsong enligt ett uppgjort schema. Om datumet man blivit tilldelad är olämpligt kan man byta med en annan medlem eller man kan ta kontakt med vår registrator för att få ett annat datum. Registratorn måste ALLTID tillfrågas om ändring av schemat. DET äR EN PLIKT ATT VAKTA, kan du inte själv så kan du låta någon ej medlem gå i ditt ställe, huvudsaken är att någon går, du är ansvarig för din natt.
Om man underlåter att gå nattvakt får man böta enligt summa som bestäms på årsmötet

ARBETSDAGAR
Medlemmarna skall vara behjälpliga under de arbetsdagar som fastslås på årsmötet. Det är under dessa dagar anläggningen underhålls under ledning av hamnvakten. Om man underlåter att medverka debiteras ett belopp motsvarande de timmar man uteblivit.
Om du absolut inte kan medverka på schemalagda dagar kan du göra motsvarande tid på tidpunkt du bestämmer tillsammans med hamnkaptenen

Medlemsavgift/år
500:-

Båtplats liten/år
800:-

Båtplats mellan/år
2000:-

Båtplats stor/år
3000:-

Inträdesavgift till båtplats liten/engångsavgift
2000:-

Inträdesavgift till båtplats mellan/stor/engångsavgift
4000:-

Gästplats i hamnen (båt, husbil, husvagn) /dygn
200:-

Ej utfört arbete/arbetsdag/tillfälle
1000:-

Avräkning per arbetstimma/arbetsdag
100:-

Kranlyft i hamnen med egen kran/tillfälle
140:-

Hyra sjöbod/år
150:-

Utebliven nattvakttjänst/tillfälle
2000:-

Vinteruppställning på hamnplanen
200:-

Depositionsavgift Y-bom mellanstor
7000:-

Depositionsavgift Y-bom stor
9000:-

Rampavgift/tillfälle
40:-


Klubbes bankgiro  BG 824-8023
Klubbes Swish   123 084 67 66